Raport anual de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2010 – 2011


 

Raport anual de evaluare internă a calităţii educaţiei

pentru anul şcolar 2010 – 2011

Finalizat la data de  17.09.2011. de către CEAC, având următoarea componenţă:

1. prof. Irimescu Elena

                                                                                   2. prof. Andries Cristina

                                                                                  3. inv. Damian Tincuta

                                                                   4. prof. Cantoriu Mariana


PARTEA I.  INFORMATII GENERALE

 NOTA:

Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se referă direct la calitatea serviciilor educaţionale, sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare.

A) DATE DE IDENTIFICARE:


Denumirea unităţii de învăţământ : Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 ‚Grigore Antipa’ Botoşani

Unitate de  învăţământ   din sistemul  de stat /particular: sistemul de stat
Localitate / judeţ: Botoşani
Adresa : Aleea Şcolii nr. 3
Cod poştal: 710174
Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă): 0231 582560
E – mail: scoala6bt@yahoo.com
Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale  autorizate să funcţioneze provizoriu / acreditate :(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare profesională )primar / gimnazial

 

 

Informaţii privind persoana juridică iniţiatoare (dacă este cazul):Localitate/judeţ, adresa, cod poştal, telefon-fax (incluzând prefixul de zonă), email:

 Unitatea de învăţământ a înaintat Raport anual de evaluare internă la ARACIP

în anul şcolar 2010-2011.

 B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar:

Nivel de învăţământ

 

Număr de clase/ grupe

Număr de elevi / copii / adulţi:

Forma

de învăţământ

Limba de predare

Preşcolar

Primar,

din care

cl. I

4

108

de stat

Limba romana

cl. a II-a

4

90

         de stat Limba romana

cl. a III-a

5

117

de stat

Limba romana

cl. a IV-a

6

141

         de stat Limba romana

Total

19

456

 de stat

Limba romana

Secundar inferior

Gimnaziu

din care

cl. a V-a

4

82

de stat

Limba romana

cl. a VI-a

4

88

         de stat Limba romana

cl. a VII-a

4

84

de stat

Limba romana

cl. a VIII-a

6

143

         de stat Limba romana

Total

18

397

 de stat

Limba romana

Liceal,

(ciclul inferior)

din care

cl. a IX-a

cl. a X-a

Total

SAM

cl. a IX-a

cl. a X-a

Total

An de completare

Liceal

(ciclul superior)

cl. a XI-a

cl. a XII-a

cl. a XIII-a

Total

Postliceal,

din care

Maiştri,

din care

an I

an II

an III

Total

Postliceal,

din care

an I

an II

an III

Total

 

 

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent,  în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională:

 

Nr. Crt. Nivel Filieră Profil / Domeniu Specializare / Calificare profesională Număr clase Număr elevi
1. Liceal     Denumire Specializare / Calificare profesională a IX-a  
          a X-a    
          a XI-a    
          a XII-a    
          a XIII-a  
2. SAM     Calificare profesională a IX-a  
          a X-a  
        Calificare profesională  
3. Postliceal     Calificare profesională an I  
          an II  
          an III  
  Maiştri     Calificare profesională an I  
          an II  
          an III  

 

C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

 

C.1.Personalul  de conducere:

 

Director(numele şi prenumele) Calificarea  Gradul didactic Vechime la catedră Documentul de numireîn funcţie Modalitatea numirii pe funcţie Unitatea de învăţământ la care are norma de bază Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul) Observaţii – dacă este cazul(directorul este cadru didactic cu studii în străinătate echivalate / neechivalate în România)
Simion Abel Fănică Profesor I

I

27

Dispoziţia ISJ nr 140 din 3.11.2008

Concurs directori

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 ‚Grigore Antipa’ Botoşani

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 ‚Grigore Antipa’ Botoşani

Director adjunct

(numele şi prenumele)

Corduban Iulia Profesor I

I

35

Decizia ISJ nr 159 din 08.09.2009

Director cu delegaţie

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 ‚Grigore Antipa’ Botoşani

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 ‚Grigore Antipa’ Botoşani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.Personalul didactic:

 

Număr total de cadre didactice

Număr de norme didactice întregi / posturi

Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ/ procent din număr de persoane / norme întregi, după caz

Număr de titulari/procent din număr de norme întregi / posturi

Număr de cadre  calificate / procent din număr de cadre didactice

Modalitatea angajării pe post*

(titularizare,  detaşare, suplinire, transfer;exprimare numerică şi procentuală)

Observaţii – dacă este cazul

(personal didactic cu studii în străinătate echivalate/neechivalate în România)

         62 56,88 55 47 62 (100%) – 47 titulari- 7 cadre didactice tit.comp.catedră   – 5 cadre didactice detaşate               – 3 cadre didactice suplinitoare nu

*Notă :

1. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu Legea nr.84/1995, şi cu Legea nr.128/1997

2. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ particulare se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu Legea nr.84/1995, cu Legea nr.128/1997, O.MEdC  5656/2004, precum şi cu precitările MEdCT nr.34536/18.06.2008

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat:

Număr personal didactic Necalificat

Cu doctorat

Cu gradul I

Cu gradul II

Cu Definitivat

Fără definitivat

44

6

9

3

C.3.Personalul  didactic auxiliar –  număr pe categorii:

Categorie de personal Număr  de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal                                  Numărul de personal este:
sub normativeleprivind  încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelorprivind  încadrarea categoriei respective de personal peste normativeleprivind  încadrarea categoriei respective de personal
bibliotecar 1 norma nu da nu
laborant 1 norma
Secretar sef 1 norma
Secretar 1 norma
Administratorpatrimoniu 0,5 normă

 

 

C.4.Personalul nedidactic (număr pe categorii):

Categorie de personal Număr de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal                                  Numărul de personal este:
sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelorprivind  încadrarea categoriei respective de personal peste normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal
ingrijitori 5 5 nu da nu
muncitori 2 2 nu da nu
paznici 2 2 nu da nu

 

 

 

 

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Săli de clasă /grupă

24

54 mp

2.

Cabinete*

1

54 mp

3.

Laboratoare*

3

54 mp

4.

Ateliere*

 

5.

Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* O sală şi un teren de sport Sala de sport: 388 mp

6.

Spaţii de joacă *

 

1200 mp

 

* DACĂ ESTE CAZUL

 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 45 minute (ciclul primar)/50 minute (ciclul secundar inferior), iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 15 minute (ciclul primar)/10 minute (ciclul secundar inferior).

 

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare

1

50 mp

2.

Sală pentru

servit masa*

1

80 mp

3.

Dormitor *

 

4.

Bucătărie *

 

5.

Spălătorie *

 

6.

Spaţii sanitare*

9

25 mp

7.

Spaţii depozitare materiale didactice

4+2 spaţii depozitare manuale

150 mp

 

* DACĂ ESTE CAZUL

 

D)      INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Secretariat

1+ un spaţiu arhivă

34

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

1

42

3.

Contabilitate *

 

4.

Casierie  *

 

5.

Birou administraţie*

1

8

 

 

F)       CURRICULUM 

Nivel de învăţământ  Clasa Curriculum utilizat – naţional – aprobat prin:
Primar cl. I OM 4686 din 05.08. 2003 OM 5286 din 09.10. 2006 (pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”) Adresa MEdC nr. 33695/18.09.2006 pentru Curriculum la decizia şcolii- opţionale

OM Nr. 5229/01.09.2008(pentru religie)

cl. a II-a OM 4686 din 05.08. 2003 OM 5286 din 09.10. 2006 (pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”) Adresa MEdC nr. 33695/18.09.2006 pentru Curriculum la decizia şcolii- opţionale OM Nr. 5229/01.09.2008(pentru religie)  
cl.a III-a OM 5198 din 01.11. 2004  OM 5286 din 09.10. 2006 (pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”) Adresa MEdC nr. 33695/18.09.2006 pentru Curriculum la decizia şcolii- opţionale OM Nr. 5229/01.09.2008(pentru religie)
cl.a IV-a OM 3919 din 20.04. 2005  OM 5286 din 09.10. 2006 (pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”) Adresa MEdC nr. 33695/18.09.2006 pentru Curriculum la decizia şcolii- opţionale  OM Nr. 5229/01.09.2008(pentru religie)
Secundar inferior- gimnaziu cl.a V-a OM 4237 din 23.08.1999 rectificat cu OM 3015 din 31.05.2001 OM 5286 din 09. 10. 2006 (pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”) OM 3727 din 30.04.2004 (pentru Educaţie tehnologică) OM nr. 4698/07.07.2008(pentru religie)

OM 4184 din 04.08.1999 (pentru Limba engleză, I)

OM 3957 din 09.06.1999 (pentru Limba franceză , II) Adresa MEdC nr. 33695/18.09.2006 pentru Curriculum la decizia şcolii- opţionale 

cl.a VI-a OM 4237 din 23.08.1999 OM 5286 din 09. 10. 2006 (pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”) OM 3727 din 30.04.2004 (pentru Educaţie tehnologică) OM nr. 4698/07.07.2008(pentru religie)

OM 4184 din 04.08.1999 (pentru Limba engleză, I)

OM 3957 din 09.06.1999 (pentru Limba franceză , II) Adresa MEdC nr. 33695/18.09.2006 pentru Curriculum la decizia şcolii- opţionale 

cl.a VII-a OM 4740 din 25.08.2003 OM 5286 din 09. 10. 2006 (pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”) OM 3727 din 30.04.2004 (pentru Educaţie tehnologică) OM nr. 4698/07.07.2008(pentru religie)

OM 4184 din 04.08.1999 (pentru Limba engleza, I)

OM 3957 din 09.06.1999 (pentru Limba franceza , II) Adresa MEdC nr. 33695/18.09.2006 pentru Curriculum la decizia şcolii- opţionale 

cl.a VIII-a OM 4740 din 25.08.2003 OM 5286 din 09. 10. 2006 (pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”) OM 4769 din 02.04.1999, OM 3915 din 31.05. 2001(pentru Limba latină)OM 3727 din 30.04.2004 (pentru Educaţie tehnologică)

OM nr. 4698/07.07.2008(pentru religie)

OM 4184 din 04.08.1999 (pentru Limba engleza, I)

OM 3957 din 09.06.1999 (pentru Limba franceza , II) Adresa MEdC nr. 33695/18.09.2006 pentru Curriculum la decizia şcolii- opţionale 

 

 

 

Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ aprobat prin ………… cu numărul…….. din data ……………………. (se va menţiona pentru fiecare nivel, filieră*, profil / domeniu*, specializare / calificare profesională* în parte)

 

DACĂ ESTE CAZUL

 

 

 

 

Reclame

Despre bridges4future

This is a blog about Comenius Project 2009-2011 "Young - Bridges for the future".
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.