Raport anual de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2010 – 2011


Raport anual de evaluare internă a calităţii educaţiei

 pentru anul şcolar 2010 – 2011

 

 

Finalizat la data de  17.09.2011. de către CEAC, având următoarea componenţă:

 

1. prof. Irimescu Elena

                                                                                   2. prof. Andries Cristina

                                                                                  3. inv. Damian Tincuta

                                                                   4. prof. Cantoriu Mariana

 

PARTEA A-III-A

 

FIŞĂ de EVALUARE 

privind

 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (H.G.1534/2008

Nr. crt.

Indicator de performanţă

Nesatisfăcător

Satisfăcător

Bine

Foarte bine

Excelent

DOMNENIUL A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

X

Organizarea internă a unităţii de învăţământ

X

Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă

X

Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

X

Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor

X

  1. X
Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

X

Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

X

Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi

X

b) baza materială
Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

X

Dotarea spaţiilor şcolare

X

Accesibilitatea spaţiilor şcolare

X

Utilizarea spaţiilor şcolare

X

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

X

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare

X

Accesibilitatea spaţiilor auxiliare

X

Utilizarea spaţiilor auxiliare

X

Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

X

Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/centrului de documentare şi informare

X

Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare

X

Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

X

Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studiu 

X

c) resurse umane
Managementul personalului didactic şi de conducere

X

Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

X

DOMENIUL B: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

a) conţinutul programelor de studiu
Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

X

Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii

X

Proiectarea curriculumului

X

Realizarea curiiculumului

X

b) rezultatele învăţării
Evaluarea rezultatelor şcolare

X

Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)

X

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
Activitatea ştiinţifică

X

Activitatea metodică a cadrelor didactice

X

d) activitatea financiară a organizaţiei
Constituirea bugetului şcolii

X

Execuţia bugetară

X

DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

X

Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurarea a calităţii

X

Dezvoltarea profesională a personalului

X

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare

X

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării

X

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

X

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Optimizarea accesului la resursele educaţionale

X

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

X

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

X

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

X

NOTĂ:

Pentru completarea acestei fişe trebuie:

  • Să se fi realizat autoevaluarea pe toate domeniile şi criteriile din lege (vezi art.10 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare);
  • Să se fi  verificat indeplinirea cerinţelor, adica a descriptorilor şi, implicit a indicatorilor de la fiecare criteriu;

După realizarea raportului :

  • Se va propune planul de îmbunătăţire.
  • Raportul finalizat este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare conform art 12 alin b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin   Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare.

Prin urmare, autoevaluarea trebuie să fie realistă şi obiectivă, cu scopul de a asigura dezvoltarea, creşterea şi nu de a sancţiona, asigurându-se astfel autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării instituţiei.

Despre bridges4future

This is a blog about Comenius Project 2009-2011 "Young - Bridges for the future".
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.