Regulament de ordine interioara – completari


Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.6 “Grogore Antipa”, Botoşani

Nr. 2089 din 05 X 2010

 

Completări la Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al unităţii

în anul şcolar 2010-2011

 

 1. Programul de funcţionare al şcolii:

 

În anul şcolar 2010-2011, elevii şcolii îşi desfăşoară activitatea în două schimburi:

 • Schimbul I – între orele 8,00 – 12,00 sau 13,00 – clasele I-IV şi clasele a V-a ;
 • Schimbul II – intre orele 13,00 (12,00) – 19,00 (18,00) – clasele V-VIII.

 Pauza elevilor va avea o durată constantă pe parcursul programului şcolar, după cum urmează:

 • Pentru elevii din schimbul I ( învăţământ primar) şi pentru elevii din schimbul II (învăţământ gimnazial): 10 minute după fiecare oră.

 

      2. Conducerea şcolii:

 

Director: Simion Abel-Fănică, numit de ISJ Botoşani pe baza rezultatelor obţinute la concursul din octombrie 2008;

Director adjunct: Corduban Iulia, numită prin decizie de  ISJ Botoşani pe baza rezultatelor obţinute în activitatea managerială din anul şcolar 2009-2010.

 Managementul operativ al şcolii este asigurat de directori pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii şcolare conform programului zilnic al acestora:

 

Zilele săptămânii

Simion Abel Fănică

Corduban Iulia

Luni

8,00-14,00; 17,00-19,00

9,00-17,00

Marţi

8,00-14,00; 18,00-19,00

11,00-18,00

Miercuri

15,00-19,00

8,00-15,00

Joi

8,00-10,00; 18,00-19,00

10,00-18,00

Vineri

8,00-10,00; 13,00-19,00

9,00-16,00

 

Programul de audienţe este următorul:

 

Numele şi prenumele

Ziua de audienţe

Orele de audienţe

Simion Abel  Fănică

Vineri

8,00-10,00

Corduban Iulia

Joi

10,00-12,00

 

Consiliul de administraţie (CA), organul de decizie în domeniul organizatoric, administrativ şi al politicii educaţionale a şcolii este format din 11 persoane:

 1. Simion Abel Fănică-Directorul şcolii, preşedintele Consiliului de administraţie
 2. Corduban Iulia, director adjunct, membru
 3. Lupaşcu Dorica, profesor, membru
 4. Mihalescu Laura, institutor, membru
 5. Andrieş Cristina, reprezentant al Asociaţiei părinţilor, membru
 6. Hurduc Carmen, reprezentant al Asociaţiei părinţilor, membru
 7. Dumitrescu Anca, reprezentant al Primarului Mun. Botoşani, membru
 8. Samoilă Aristotel, reprezentant al Consiliului local al Mun. Botoşani, membru
 9. Sorlescu Elena, secretar şef, membru

Negură Olivia, reprezentant al Consiliului elevilor din şcoală

Reprezentanţii sindicatelor : FEN: Neagu Maria, suplinită de Stanciu Rodica şi FSLI: Balan (Păduraru) Alina au statut de observator.

Consiliul profesoral (CP) este organul de decizie în domeniul instructiv-educativ şi este format din totalitatea cadrelor didactice. Când se discută probleme referitoare la activitatea lor, la consilii participă şi personalul didactic auxiliar.

 

 

 

3. Personalul şcolii:

A. Cadrele didactice îşi vor desfăşura activitatea didactică, zilnic, respectând programul şi orarul claselor la care sunt încadrate. Se vor prezenta la şcoală cu 15 minute înainte de începerea orelor, având obligaţia de a-şi pregăti materialul didactic auxiliar, mijloacele de învăţământ folosite la lecţii şi de a completa şi a semna condica de prezenţă.

Cadrele didactice trebuie să aibă o ţinută decentă, un comportament model pentru elevi, să folosească un vocabular adecvat funcţiei pe care o îndeplineşte în unitatea şcolară, să comunice şi să relaţioneze cu elevii, părinţii şi celelalte cadre didactice. Prin tot ceea ce face, fiecare cadru didactic trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile din fişa postului şi să contribuie la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ.

În timpul orelor de curs, cadrelor didactice şi elevilor le este interzis să folosească telefoanele mobile. Activităţile didactice nu pot fi înregistrate decât cu aprobarea personalului didactic care desfăşoară activitatea respectivă.

În cazul unor situaţii deosebite sau a unor situaţii de boală sau imposibilitate de a ajunge la programul zilnic, cadrele didactice au obligaţia de a anunţa situaţia personală la secretariatul şcolii, pentru a se putea asigura suplinirea orelor sau supravegherea elevilor.

      Comisiile metodice ale învăţătorilor şi profesorilor care-şi desfăşoară activitatea în şcoala noastră sunt:

 1. Clasa I-responsabil: Fegher Doiniţa
 2. Clasa a II-a-responsabil: Mihalescu Laura
 3. Clasa a III-a-responsabil: Voroneanu Zorica
 4. Clasa a IV-a-responsabil: Popa Georgeta
 5. Limba romană-responsabil: Răileanu Sabina
 6. Matematică-responsabil: Jîjîe Gabriel
 7. Chimie, fizică, biologie-responsabil: Cantoriu Mariana
 8. Geografie, istorie, religie, cultură civică-responsabil: Cocuţi Lăcrămioara
 9. Limbi moderne-responsabil: Măntăluţă Dorina
 10. Educaţie tehnologică, plastică şi muzicală-responsabil: Enea Florica
 11. Educaţie fizică-responsabil: Dreţcanu Mihai

Comisiile diriginţilor şi responsabilii lor:

 1. Clasa a V-a-responsabil: Tudosă Rodica
 2. Clasa a VI-a-responsabil: Chiş Silvia
 3. Clasa a VII-a-responsabil: Ursache Liliana
 4. Clasa a VIII-a-resposabil: Barbacaru Mihaela

 

B. Echipa cadrelor didactice de serviciu pe şcoală este formată zilnic din 8-12 cadre didactice, dimineaţa din învăţători (4-5), iar după amiaza din profesori (5-6). Echipele vor fi prezente la şcoală cu 30 de minute înainte de începerea programului de dimineaţă sau de după amiază. Fiecare echipă va îndeplini sarcinile din fişa postului profesorului de serviciu pe şcoală.

 

Coordonatorul fiecărei echipe va prezenta obligaţiile fiecărui membru al echipei pe perioada serviciului pe şcoală şi va semnala directorului orice eveniment sau situaţie deosebită care are loc în timpul serviciului. Fiecare echipă va încheia zilnic procese verbale, la sfarşitul programului.

 

Graficul cu echipele de serviciu pe şcoală/zi este anexat prezentului regulament intern.

 

C. Secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Urmăreşte preluarea tuturor documentelor adresate şcolii (adrese,decizii ale IŞJ, comunicări, ordine ale M.E.C.T., fax-uri şi e-mail-uri ale diferitelor instituţii, O.N.G.-uri, sesizări ale părinţilor, cereri scrise pentru eliberarea unor acte de studiu etc.) pe care le înregistrează în Registrul de intrare-ieşire (nr. şi data în ordinea intrării în şcoală) prezentându-le directorului spre luare la cunoştinţă şi stabilirea responsabilităţilor;
 • Eliberează actele de studii, respectând Regulamentul actelor de studii, iar celorlalte documente sau răspunsuri la diferite solicitări după cum au fost înregistrate în Registrul de intrare-ieşire (nr. şi data în ordinea ieşirii din unitatea şcolară)
 • Asigură arhivarea documentelor şcolare conform precizărilor Nomenclatorului de arhivare a documentelor şcolare.

La secretariatul şcolii noastre lucrează două persoane:

Sorlescu Elena -secretar şef

Atomei Cristina-secretar

Fiecare dintre ele realizează sarcinile înscrise în fişa postului, întocmită anual.

Secretariatul are următorul program: 8,00-19,00

 

D. Şcoala noastră nu are contabilitate proprie; aparţine de Centul bugetar Liceul de artă „Ştefan Luchian”.

 

E. Serviciul administrativ îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Înregistrează bunurile aflate în administrare şi ia măsuri pentru păstrarea integrităţii acestora;
 • Anual, monitorizează activitatea de inventariere a bunurilor din patrimoniu şi face propuneri de casare a obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe a căror durată de folosinţă este depăşită;
 • Ia măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de igienă şi curăţenie în şcoală;
 • Instruieşte şi coordonează activitatea personalului din subordine: de întreţinere, de curăţenie şi de pază;
 • Urmăreşte efectuarea reparaţiilor în perioada vacanţelor şcolare şi asigură depozitarea corespunzătoare a mijloacelor de învăţământ,materialelor didactice, manualelor şcolare etc.

Serviciul administrativ este reprezentat de administratorul de patrimoniu Haivas Olga, care are o jumătate de normă. Programul acestuia este între orele 8,00-16,00, o zi da şi una nu.

 

Personalul de întreţinere are obligaţia să se prezinte la serviciu cu 10 minute înainte de începerea programului zilnic şi să îndeplinească atribuţiile din fişa postului.

Programul zilnic este: 7,00-15,00

 

Personalul de curăţenie are obligaţia să se prezinte la serviciu cu 10 minute înainte de începerea programului zilnic şi să îndeplinească atribuţiile din fişa postului.

Programul zilnic este:

Schimbul I: 6,00-14,00;

Schimbul II: 14,00-22,00.

 

F. Activitatea de pază se desfăşoară pe timp de noapte între orele: 18,00-5,00. Paznicii se vor prezenta la program cu 15 minute înainte de intrarea în schimb. Pe toată durata programului vor asigura paza şi securitatea instituţiei şi a personalului care-şi desfăşoară activitatea în unitate, ordinea şi curăţenia în perimetrul şcolii, precum şi alte sarcini stabilite de conducerea şcolii şi administratorul financiar.

 

Primirea şi predarea postului se face pe bază de proces-verbal, în care sunt înregistrate evenimentele care au loc în timpul serviciului. În situaţii deosebite (agresare fizică, pătrundere în spaţiul şcolar a unor persoane străine, prin efracţie, manifestarea unor atitudini şi comportamente violente de către unele persoane străine etc.), personalul de pază are obligaţia de a sesiza imediat conducerea şcolii şi, în funcţie de situaţie, de a solicita ajutor prin telefonul pentru situaţii de urgenţă-112.

 

4. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea muncii în instituţie:

 • Anual şi semestrial, personalul didactic şi auxiliar va fi instruit cu NTSM, de protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor în şedinţe ale Consiliului profesoral de către persoanele desemnate de către director prin decizii: Enea Florica şi Damian Tincuţa, iar personalul nedidactic, lunar, de către administratorul de patrimoniu, Haivas Olga. Cu aceste ocazii se vor completa fişele personale cu semnătura celor instruiţi.
 • Responsabilii cu sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi cu măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi apărare civilă vor monitoriza modul în care sunt respectate aceste norme în activitatea didactică, educativă, de secretariat, administrativă şi de pază de întregul personal al şcolii.
 • Responsabilii vor elabora documentele prevăzute de legislaţia în vigoare: Legea nr. 90/1996 republicată, cu privire la protecţia muncii, Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 • În activitatea zilnică, personalul nedidactic (de întreţinere şi de curăţenie) va respecta întocmai instrucţiunile privind efectuarea reparaţiilor, efectuarea curăţeniei în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, grupurile sanitare, sala de sport, evitând producerea de accidente propriei persoane sau a persoanelor aflate la locul de muncă, elevi, cadre didactice.
 • Orice situaţie de risc care pune în pericol integritatea fizică a persoanelor aflate la locul de muncă, sau a elevilor va fi adusă la cunoştinţa directorului şcolii de către cadrele didactice de serviciu pe şcoală sau de către administrator, imediat.

 

5. Reguli privind disciplina muncii:

 

 • Întregul personal al şcolii (inclusiv elevii) este obligat să folosească formule politicoase de adresare, elementare reguli de comportament civilizat, fiindu-i interzis cu desăvârşire utilizarea unui vocabular injurios, plin de violenţe verbale, un comportament violent; este interzisă prezentarea la serviciu după consumarea băuturilor alcoolice.
 • Prezenţa la şcoală trebuie să se facă cu 10 minute înainte de începerea activităţii şcolare sau a zilei de muncă.
 • Cadrele didactice de serviciu în cele două schimburi vor întocmi separat, zilnic, la terminarea serviciului, un proces-verbal, consemnând cele mai importante evenimente.
 • Personalul didactic va semna, zilnic, condica de prezenţă şi va completa subiectul lecţiilor, înainte de intrarea la ore, în caz contrar orele sunt considerate ca fiind neefectuate şi în consecinţă, neplătite.
 • Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va semna zilnic condica de prezenţă la venirea şi plecarea din şcoală.
 • Personalul de pază va întocmi procese-verbale înainte de terminarea serviciului, semnalând orice situaţie deosebită în caietul de procese-verbale.
 • Personalul nedidactic va purta echipamentul de protecţie în timpul efectuării serviciului.
 • Elevii trebuie să respecte prevederile ROFUIP, să folosească un limbaj şi comportament adecvat vârstei şi să respecte personalul şcolii, cadre didactice, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.
 • In şcoală este interzis accesul cu telefoane mobile elevilor, iar fumatul şi consumul de băuturi alcoolice este interzis tuturor.

 

6. Abateri disciplinare şi sancţiuni pentru personalul şcolii:

 

Neîndeplinirea unor atribuţii înscrise în fişa postului se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează după cum urmează:

 

 • Pentru cadrele didactice se vor aplica sancţiunile prevăzute în Statutul personalului didactic;
 • Pentru personalul nedidactic se vor aplica sancţiunile prevăzute de Codul Muncii;
 • Pentru elevi se vor aplica sancţiunile prevăzute de ROFUIP, pentru nerespectarea obligaţiilor de elev.

Sancţiunile vor fi aplicate după cercetarea presupuselor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

7. Procedura de soluţionare a unor cereri, sesizări sau reclamaţii:

 • Orice salariat, elev sau părinte poate solicita, prin cerere scrisă, un drept prevăzut în legislaţia şcolară în vigoare, sau rezolvarea unei probleme cu care nu este de acord şi nu o poate accepta.
 • Orice salariat, elev sau părinte poate reclama o situaţie, un comportament care încalcă propria demnitate, sesizând verbal (în programul de audienţe) sau în scris conducerea şcolii.
 • Cererile vor fi soluţionate în termen de 48 de ore, de la depunerea solicitării la secretariatul şcolii.
 • Sesizările/reclamaţiile vor fi soluţionate de comisie, după o atentă cercetare, iar răspunsul va fi dat în termen de 30 zile, conform legislaţiei în vigoare.

 

8. Consiliul elevilor (C.E.) va funcţiona după regulamentul propriu elaborat sub îndrumarea directorului adjunct şi consilierului educativ, dezbătut şi aprobat, în unanimitate, de acest consiliu.

 

9. Consiliul reprezentativ al părinţilor (C.R.P.)

 • Este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. El s-a constituit în Asociaţia părinţilor din Şcoala nr.6 „Grigore Antipa”, Botoşani, cu personalitate juridică, conform cu reglementările în vigoare.
 • Asociaţia funcţionează după un regulament intern propriu, pe care-l elaborează, îl aprobă şi îl respectă în întreaga activitate, urmărind îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 52 din ROFUIP.
 • Fondurile băneşti colectate de la comitetele de părinţi precum şi cheltuielile vor fi înregistrate în procese-verbale şi formulare tip; plăţile şi deconturile se vor face potrivit normelor financiare. Personalul didactic şi elevii nu se implică în colectarea fondurilor.
 • Conducerea şcolii va asigura condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii comitetelor de părinţi  şi asociaţiei de părinţi.

 

Director,                                                                                              Director adjunct,

Prof. Simion Abel Fănică                                                                    Prof. Corduban Iulia

 

Despre bridges4future

This is a blog about Comenius Project 2009-2011 "Young - Bridges for the future".
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.