Regulament de ordine interioara 2010


ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6

“GRIGORE ANTIPA”BOTOŞANI

NR. 2089 DIN 05.10.2010

REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE

ŞI FUNCŢIONARE A ŞCOLII CU CLASELE I-VIII NR.6

“GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI

                CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art.1. Prezentul Regulament conţine norme de organizare şi funcţionare a Şcolii cu clasele I-VIII, nr.6 “Grigore Antipa” Botoşani, unitate de stat în conformitate cu Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2 Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi care vin în contact cu unitatea noastră de învăţământ.

Art.3  In unitatea noastră este garantat accesul liber fără restricţii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă.

Art.4 Unitatea noastră îşi exercită independenţa în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice conform legii.

Art.5 Activitatea de instruire şi educaţie se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

Art.6 (1) Şcoala cu clasele I-VIII, nr.6 “Grigore Antipa” din Botoşani este organizată şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar elaborat în2005, a deciziilor Inspectoratului Şcolar şi a prezentului Regulament, a Proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii noastre.

(2)  Ne propunem mentinerea printre şcolile de prestigiu din municipiul Botoşani, apreciată de către elevi şi părinţi pentru activitatea instructiv-educativa realizata la standarde europene, prin asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii şi prin ancorarea şcolii în comunitatea locală şi cea europeană.

(3)   Misiunea şcolii noastre este să se transforme într-un centru de resurse şi servicii educaţionale pentru comunitate, interacţionand benefic şi complex cu mediul extern.

(4)  Deviza şcolii : « Pune baze solide viitorului tău într-o scoală la standarde europene ! »

(5) Prezentul Regulament cuprinde prevederi specifice condiţiilor în care se desfăşoară activitatea în şcoala noastră, a fost elaborat cu participarea reprezentanţilor FNSLR şi SIP şi aprobat de Consiliul de Administraţie.

(6) Regulamentul intern a fost propus şi dezbătut de întregul personal, didactic şi nedidactic şi de reprezentanţii părinţilor în Consiliul profesoral din 28.09.2005 şi este revizuit şi completat anual prin contribuţia Asociaţiei părinţilor şi cadrelor didactice.

Art.7  In şcoală se va respecta conţinutul articolului 7 din Regulamentul şcolar.

Art.8 (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

(2) Structura anului şcolar este cea stabilită prin Ordinul ministrului educaţiei  şi cercetării.

(3) Suspendarea cursurilor şcolare se va realiza în condiţiile prevăzute în art.8 al. 3, 4,5, din Regulamentul şcolar.

CAPITOLUL II

Organizarea unităţii de învăţământ

Art.9 (1) Unitatea noastră va şcolariza elevii care au domiciliul în municipiul Botoşani pe străzile:

-Primăverii, bl.30,30 bis, 32,34;

-Aleea Şcolii: Bl.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;

-Aleea Bucovinei: Bl. 30,35,40,42;

-M.Kogolniceanu: Bl. G5,A1,A2,A4,B1,B2,B3,40,39,30,31,15;

-Viilor I3,1,12,H3,G9,G10,G11;

-Al.M.Kogălniceanu: I1,I2,I3,I4, B3,F4,G2,G22, 6 vile;

-Aleea Viilor: Bl 3,15;

-Aleea Amurgului : Bl. H2, G2,G1, G4;

-Calea Naţională : Bl. 2,13,G1,G2,G3,G4,G5;

-Str.Teatrului :Bl. M3,L1, case particulare ;

-Str. Cuza Vodă :3 vile şi case particulare

-B-dul G.Enescu : Bl. 1,2,3,5;

-Str.Bucovinei : Bl. 1,2,4, G5,E1,D1,G6,G7,11,9, bloc garsoniere,bl.

13,15,15 A,A2,al doilea rând bloc garsoniere;

-Al.Azurului : Bl. E1,E2,E3,E4,B3,B4;

-Str.Zorilor : Bl. 1,2,3,4,5,6,6 bis şi 4 bis;

-Str.C.Romano: Bl.1,2,3,4,5,5 bis;

-Str.Frunzetti: Bl. A1,A2,L1,M1;

-Str.N.Iorga: Bl.26 şi 32 ;

-Al.eliberării : Bl.1;

-Str.D.Botez: Bl.2,M2;

-Str.Transilvaniei : 10 case particulare şi 3 vile .

Elevii vor fi primiţi şi din alte zone pe baza situaţiei şcolare consemnate în carnetul de note al elevului, pe baza unei solicitări scrise din partea părinţilor sau tutorilor  legali.

(2) Inscrierea se face pe baza unui solicitări scrise din partea părinţilor sau tutorilor legali.

(3) Părinţii sau tutorii legali pot solicita şcolarizarea copiilor în alte unităţi şcolare respectând cerinţele art.10, al.3 din Regulamentul şcolar.

(4) Invăţătorii de la clasele a IV-a realizează în fiecare an recensământul copiilor de 6/7 ani din zona arondată cu sprijinul autorităţilor locale şi al serviciului de evidenţă a populaţiei.

Art.10 (1) In şcoala noastră formaţiunile de studiu cuprind clase şi ani de studiu ( limbile străine), conform art.11, al.1, din Regulamentul şcolar şi Legii 84/199, art.158, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru elevii cu deficienţe care sunt şcolarizaţi în clasele normale se utilizează prevederile din Planul – cadru  de învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu deficienţe moderate sau uşoare aprobat prin Ordinul ministrului MEC din 2005.

Art.11 (1) Pentru gimnaziu unitatea noastră propune studiul următoarelor limbi străine: limba engleză, limba franceză, limba italiană.

(2) Şcoala doreşte menţinerea unui raport echitabil între limbile studiate şi să răspundă cât mai adecvat cerinţelor privind învăţarea limbilor străine.

Art.12(1) Cursurile se desfăşoară în două schimburi.

(2) Invăţământul primar funcţionează în programul de dimineaţă, între orele 8,00 – 11,50 sau 12,50.

(3) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 minute, iar pauzele de 15 minute.

(4) Clasele de gimnaziu funcţionează după amiaza, între orele 13,00 – 18,50.

(5) Pentru gimnaziu ora de curs este de 50 de minute, iar pauzele egale, de 10 minute.

CAPITOLUL III

Conducerea unităţilor de învăţământ

 

Art.13 (1) Conducerea unităţii noastre este asigurată în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În Şcoala cu clasele I-VIII Nr.6 “Grigore Antipa” funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.75 din 12 iulie 2005.

Secţiunea a 2-a

                Directorul

Art.14 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii, a fişei postului elaborate în fiecare an, precum şi cu alte reglementări legale.

(2) Directorul este subordonat Inspectoratului şcolar, reprezentat prin inspectorul şcolar general. Evaluarea activităţii sale este realizată de către I.S.J. Botoşani.

(3) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

(4) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra întregului personal salariat al unităţii de învăţământ şi colaborează cu personalul cabinetului medical.

(5) Acordul de vizitare al unităţii de a asista la orele de curs sau alte activităţi şcolare/extraşcolare pentru persoane din afara instituţiei, cu excepţia reprezentanţilor instituţiilor cu drept de control, îl are numai directorul.

Art.15 Drepturile şi obligaţiile directorului şcolii sunt prevăzute de lege, de Regulamentul şcolar şi de prezentul regulament intern.

Art.16 (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.

(2) In relaţia cu aceste organisme, directorul, respectă prevederile art.18 (2) din Regulamentul şcolar (2005).

(3) Directorul numeşte prin decizie componenţa comisilor de corigenţe, amânări etc. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.

Art.17 In realizarea funcţiei de conducere, directorul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în art.19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar (2005).

Art.18 In calitate de angajator, directorul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în art.20 din Regulamentul mai sus menţionat (2005).

Art.19 Directorul, în calitate de evaluator are atribuţiile prevăzute în art.21 din Regulamentul şcolar (2005).

Art.20 In calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte sarcinile prevăzute în articolul 22 din Regulamentul şcolar (2005).

Art.21 Directorul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în art.23 din Regulamntul şcolar (2005).

Art.22 Anual, directorul elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea noastră care este prezentat Consiliului profesoral şi consiliului reprezentativ al părinţilor. Rezultatul acestuia, cuprinzând principalele constatări va fi făcut public prin afişare clasică sau electronică.

Art.23 (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea conform art.26 (1) din Regulamentul şcolar.

(2) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativ şcolară din unitate, îndeplineşte atribuţii delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului, prin acest Regulament şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.

(3) Directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare din şcoală.

Secţiunea a 3-a

 Consiliul profesoral

Art.24 (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de bază în unitatea noastră, titulari şi suplinitori are rolul de decizie în domeniul instructiv- educativ. Personalul auxiliar poate fi invitat să participe la şedinţe când problemele discutate îl priveşte. Participarea este obligatorie, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.

(2) La şedinţa Consiliului profesoral directorul poate invita reprezentanţi ai părinţilor, elevilor, autorităţilor locale, parteneri sociali.

(3) Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor art.27, al.1-9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (2005).

Art.25 Atribuţiile Consiliului profesoral sunt prevăzute în art.28

pct.a – q din Regulamentul şcolar.

Art.26 Modul de a se constitui legal şi de a se adopta hotărârile în Consiliul profesoral sunt prevăzute în art.29 al.1-2.

Secţiunea a 4-a

Consiliul de administraţie

Art.27 Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legale stipulate în art.30 (1) din Regulamentul şcolar, iar rolul este prevăzut în al.2.

Art.28 Consiliul de administraţie îndeplineşte atribuţiile prevăzute în art.31 din Regulamentul şcolar pct. a – t.

Art.29 Consiliul de administraţie din unitatea noastră este format din 9 membri, respectându-se prevederile Ordinului nr. 4714/23.08.2010 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 4925/2005. Componenţa şi atribuţiile sunt cuprinse în anexă şi în dosarul Consiliului de administraţie.

Secţiunea a 5 –a

Catedrele /comisiile metodice

Art.30. Comisiile metodice s-au constituit şi funcţionează respectându-se prevederile art.35 al.1-2 din Regulamentul şcolar. In anexă sunt cuprinse comisiile metodice ce funcţionează în şcoala noastră.

Art.31 Modul de funcţionare şi atribuţiile comisiilor metodice sunt cele prevăzute în art.36 pct. a-n şi art.37 al.1-3 din Regulamentul şcolar (2005).

Secţiunea a 6-a

Consiliul clasei

Art.32 Consiliul clasei se constituie conform art.38 al.1-2 din Regulamentul şcolar (2005).

Art.33 Obiectivele principale activităţii consiliului clasei sunt cele prevăzute în art.38 pct. a-d din Regulamentul şcolar.

Art.34 Atribuţiile consiliului clasei sunt cele stabilite în art.40 pct. a-h din Regulamentul şcolar.

Art.35 Atribuirea diriginţiilor a ţinut seama de prevederile art.41, al.1 şi se desfăşoară pe baza respectării cerinţelor de aceleaşi articole pct. 2-4.

Art.36 Atribuţiile învăţătorului/dirigintelui sunt cele prevăzute în art.42 pct. a-v din Regulamentul şcolar.

CAPITOLUL IV

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Art.37 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii (art.43 al.1 din Regulamentul şcolar).

(2) Şcoala noastră a elaborat strategia şi regulamentul propriu de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii pe baza metodologiei elaborate de MEC (Anexă).

Art.38 (1) In constituirea şi funcţionarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se respectă prevederile art.44 al.1-3 din Regulamentul şcolar. Anexă.

(2) Atribuţiile acestei comisii sunt cele prevăzute în art.44 al.4 din Regulamentul şcolar (2005).

CAPITOLUL V

Părinţii

Secţiunea I

Dispoziţii generale

Art.39 (1) Părinţii sau tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale (art.45 din Regulamentul şcolar).

(2) Părinţii/ tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună să ia legătura cu învăţătorul sau dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.

(3) Părinţii/tutorele sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.

Secţiunea a 2-a

Comitetul de părinţi ai clasei

Art.40 Componenţa şi funcţionarea comitetului de părinţi al clasei este să respecte prevederile art.46 al 1-5 din Regulamentul şcolar.

Art.41 Atribuţiile comitetului de părinţi sunt cele prevăzute în art.47 pct.a-f din Regulamentul şcolar (2005).

Art.42 Modul în care se strâng şi se administrează fondurile Comitetului de părinţi sunt prevăzute în art.48 al. 1-9 din Regulamentul şcolar (2005).

Secţiunea a 3-a 

Asociaţia de părinţi

Art.43 (1) In unitatea noastră funcţionează Asociaţia de părinţi de la şcoala nr.6 Botoşani (art.49 din Regulamentul şcolar).

(2) Adunarea generală a Asociaţei, la care participă preşedinţii Comitetelor de părinţi pe clase, ia hotărari.

(3) Asociaţia este condusă de un Consiliu director.

(3) Asociaţia îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de conducere al şcolii (art.50(2) din Regulamentul şcolar).

Art.44 Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează pe baza propriului Regulament de ordine interioară (art.51 al.2 din Regulamentul şcolar). Anexă.

Art.45 Atribuţiile Asociaţiei părinţilor sunt prevăzute în art.52 pct.a-l din Regulamentul şcolar.

Art.46 Modul de constituire şi folosire a fondurilor băneşti provenind din surse extrabugetare sunt prevăzute în art.53 şi 54 din Regulamentul şcolar (2005).

CAPITOLUL VI

Evaluarea

                Secţiunea 1

Evaluarea rezultatelor elevilor

 

                Art.47 Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic conform prevederilor MECI (art.54 din Regulamentul şcolar).

Art.48 Fiecare semestru cuprinde perioade de consolidare şi de evaluare a cunoştinţelor dobândite de elevi urmărindu-se obiectivele art.55 pct.a-d din Regulamentul şcolar.

Art.49 Instrumentele de evaluare sunt cele prevăzute în art.56 sau în funcţie de specificul fiecărei discipline în ghidurile metodice şi în cele stabilite de fiecare comisie metodică ce funcţionează în şcoală.

Art.50 Aprecierea rezultatelor elevilor se realizează conform art.57 al.1-9 din Regulamentul şcolar.

Secţiunea a 2-a

Incheirea situaţiei şcolare

Art.51 Incheierea situaţiei şcolare va respecta prevederile art.58,59, 60, 61, 63 (al.1) din Regulamentul şcolar.

Art.52 Declararea elevilor amânaţi şi rezolvarea situaţiei lor respectă prevederile art.64 şi 65 din Regulamentul şcolar.

Art.53 Declararea elevilor corigenţi şi susţinerea examenelor de corigenţă respectă prevederile art.66 al.1-5 din Regulamentul şcolar (2005) şi a.

Art.54 Declararea elevilor repetenţi se realizează pe baza art.67 al.1-2 iar modul de continuare a studiilor, art.61 al.1, 5, 6 din Regulamentul şcolar.

Art.55 Pentru elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară şi doresc să se înscrie la şcoala noastră vom respecta prevederile art.69 din Regulamentul şcolar.

Art.56 Pentru elevii din şcoala noastră care doresc să-şi continue cursurile în altă ţară pentru o perioadă determinată de timp se respectă art.70 al.1-2 din Regulamentul şcolar.

Art.57 Validarea şi comunicarea situaţiei şcolare a elevilor se realizează respectând art.71, al. 1-5 din Regulamentul şcolart, inclusiv prevederile art.83 din Legea 272/2004, priivind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Secţiunea a 3 –a

Examenele organizate de unităţile de învăţământ

Art.58 Şcoala cu clasele I-VIII nr.6 “Grigore Antipa” organizează următoarele tipuri de examen:

a) examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi;

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al II-lea sau anual.

Art.59 Stabilirea perioadelor de desfăşurare respectă art.73 al.1, 2 din Regulamentul şcolar.

Art.60 După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ au dreptul să solicite reexaminare în  condiţiile art.74, al.2 din Regulamentul şcolar şi art.75  al.2,3.

Art.61 Elevii transferaţi în unitatea noastră preiau disciplinele clasei în care se transferă conform art.75 al.7 din Regulamentul şcolar.

Art.62 Modul de desfăşurare, evaluare, consemnarea rezultatului examenului de corigenţă sau pentru elevii amânaţi respectă art.76,77,78,79, 80, 81 şi 82 din Regulamentul şcolar şi Ordinul din 2010.

CAPITOLUL VII

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Art.63 Funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi de instruire şi ale personalului didactic auxiliar sunt prevăzute în Legea învăţământului 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare (anexa).

Art.64 Condiţiile în care poate funcţiona personalul mai sus menţionat sunt prevăzute în art.84 al.1-9 din Regulamentul şcolar.

Art.65 Întreg personalul completează la începutul fiecărui an şcolar o fişă individuală a postului care este parte integrantă din contractul individual de muncă al salariatului , unde sunt stabilite drepturile şi obligaţiile specifice, cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale din unitate.

Art.66 Compartimentul de secretariat este subordonat directorului şcolii şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor art.86 al.2-9 din Regulamentul şcolar (2005) şi fişei postului din anexă.

Art.67 Din punct de vedere contabil unitatea noastră este subordonată Centrului Financiar de pe lângă Liceul de artă “Stefan Luchian” Botoşani.

Art.68 Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor art.88 al. 2-6 din Regulamentul şcolar şi fişei postului din anexă.

Art.69 Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii şi desfăşoară activităţi pe baza art.89 al.2-4 din Regulamentul şcolar şi a fişei postului din anexă.

Art.70 Laborantul este subordonat directorului unităţii iar atribuţiile sale sunt consemnate în fişa postului din anexă.

CAPITOLUL VIII

Elevii

Secţiunea 1

Dobândirea calităţii de elev

Art.71 Calitatea de elev a unei persoane este precizată în art.91 din Regulamentul şcolar.

Art.72 Dobândirea calităţii de elev se realizează cu respectarea art.92, al. 1, 3, 4, din Regulamentul şcolar.

Secţiunea a 2-a

Exercitarea calităţii de elev

Art.73 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul şcolii noastre.

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care consemnează în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

Art.74 Motivarea absenţelor se realizează respectându-se prevederile art.94,95,96 din Regulamentul şcolar.

Secţiunea a 3-a

Drepturile elevilor

Art.75 În Şcoala cu clasele I-VIII Nr.6 “Grigore Antipa” elevii se bucură de toate drepturile prevăzute în art.97, 98, 99, 100, 102, 104, 105 (Regulamentul propriu al Consiliul elevilor – anexă) 106,107,109 din Regulamentul şcolar 2005.

Secţiunea a 4-a

Îndatoririle elevilor

Art.76 Elevii care frecventează cursurile şcolii nostre au o serie de îndatoriri cuprinse în Regulamentul şcolar, art.110-114 şi măsurile aprobate de către Consiliul profesoral din anexă.

Secţiunea a 5-a

Recompensarea elevilor

Art.77 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot fi recompensaţi conform art.115, 116, 117 din Regulamentul şcolar.

Secţiunea a 6-a

Sancţiunile aplicate elevilor

Art.78 Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv Regulamentul şcolar vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform art.118, 119,120, 121,122, 123,124,130,131,132.

 Art.79 Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează în scris Consiliului de administraţie al şcolii în termen de 5 zile de la aplicarea sancţionării respectând art.133 al.1-3 din Regulamentul şcolar.

Secţiunea a 7-a

Transferul elevilor

 Art.80 Transferarea elevilor se poate realiza conform art.135, 137,144,146,147,148,149 din Regulamentul şcolar.

Secţiunea a 8-a

Încetarea calităţii de elev

Art.81 Vor fi respectate prevederile art.150 din Regulamentul şcolar cu excepţia pct. b-d care nu se aplică învăţământului obligatoriu.

CAPITOLUL IX

Învăţământul special

Art.82 (1) In unitatea noastră sunt integraţi individual în clase de masă un număr de 2 elevi .

(2) Elevii cu deficienţe beneficiază de condiţii prevăzute în art.152 al.4 din Regulamentul şcolar.

Art.83 Pentru elevii cu dificienţe se utilizează planuri de învăţământ modificate, programe şcolare adaptate şi programe de intervenţie personalizate.

Art.84 Elevii cu deficienţe, integraţi în şcoala noastră au aceleaşi drepturi şi aceleaşi obligaţii ca şi ceilalţi elevi.

Art.85 Transferul elevilor cu deficienţe, integraţi în şcoala noastră se pot face la sfârşitul fiecărui an şcolar, cu condiţia obţinerii mediei de trecere la toate obiectele de învăţământ.

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

Art.87 În unităţile de învăţământ preuniversitar fumatul este interzis, conform legii.

Art.88 Este interzisă constituirea de fonduri de protocol sau derulării evaluării naţionale (teste).

Art.89 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 2005 va fi adus la cunoştinţa elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora prin toate modalităţile aflate la îndemâna cadrelor didactice

Art.90 Va fi popularizat şi prezentul Regulament intern, inclusiv anexele.

 1. Programul de funcţionare al şcolii:

În anul şcolar 2010-2011, elevii şcolii îşi desfăşoară activitatea în două schimburi:

 • Schimbul I – între orele 8,00 – 12,00-13, 00 – clasele I-IV şi a V-a;
 • Schimbul II – între orele 13, 00 (12,00) – 19,00 (18,00) – clasele VI-VIII.

 Pauza elevilor va avea o durată contantă pe parcursul programului şcolar, după cum urmează:

 • Pentru elevii din schimbul I ( învăţământ primar): 10 minute după fiecare oră;
 • Pentru elevii din schimbul II (învăţământ gimnazial): 10 minute după fiecare oră.

      2. Conducerea şcolii:

Director: Simion Abel-Fănică, numit de ISJ Botoşani pe baza rezultatelor obţinute la concursul din octombrie 2008;

Director adjunct: Corduban Iulia, numită prin decizie de  ISJ Botoşani pe baza rezultatelor obţinute în activitatea managerială din anul şcolar 2009-2010.

 Managementul operativ al şcolii este asigurat de directori pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii şcolare conform programului zilnic al acestora:

Zilele săptămânii

Simion Abel Fănică

Corduban Iulia

Luni

8,00-14,00; 17,00-19,00

9,00-17,00

Marţi

8,00-14,00; 18,00-19,00

11,00-18,00

Miercuri

15,00-19,00

8,00-15,00

Joi

8,00-10,00; 18,00-19,00

10,00-18,00

Vineri

8,00-10,00; 13,00-19,00

9,00-16,00

Programul de audienţe este următorul:

Numele şi prenumele

Ziua de audienţe

Orele de audienţe

Simion Abel  Fănică

Vineri

8,00-10,00

Corduban Iulia

Joi

10,00-12,00

Consiliul de administraţie (CA), organul de decizie în domeniul organizatoric, administrativ şi al politicii educaţionale a şcolii este format din 11 persoane:

 1. Simion Abel Fănică-Directorul şcolii, preşedintele Consiliului de administraţie
 2. Corduban Iulia, director adjunct, membru
 3. Lupaşcu Dorica, profesor, membru
 4. Mihalescu Laura, institutor, membru
 5. Andrieş Cristina, reprezentant al Asociaţiei părinţilor, membru
 6. Hurduc Carmen, reprezentant al Asociaţiei părinţilor, membru
 7. Dumitrescu Anca, reprezentant al Primarului Mun. Botoşani, membru
 8. Samoilă Aristotel, reprezentant al Consiliului local al Mun. Botoşani, membru
 9. Sorlescu Elena, secretar şef, membru

Negură Olivia, reprezentant al Consiliului elevilor din şcoală

Reprezentanţii sindicatelor : FEN: Neagu Maria, suplinită de Stanciu Rodica şi FSLI: Balan (Păduraru) Alina au statut de observator.

Consiliul profesoral (CP) este organul de decizie în domeniul instructiv-educativ şi este format din totalitatea cadrelor didactice. Când se discută probleme referitoare la activitatea lor, la consilii participă şi personalul didactic auxiliar.

3. Personalul şcolii:

A. Cadrele didactice îşi vor desfăşura activitatea didactică, zilnic, respectând programul şi orarul claselor la care sunt încadrate. Se vor prezenta la şcoală cu 15 minute înainte de începerea orelor, având obligaţia de a-şi pregăti materialul didactic auxiliar, mijloacele de învăţământ folosite la lecţii şi de a completa şi a semna condica de prezenţă.

Cadrele didactice trebuie să aibă o ţinută decentă, un comportament model pentru elevi, să folosească un vocabular adecvat funcţiei pe care o îndeplineşte în unitatea şcolară, să comunice şi să relaţioneze cu elevii, părinţii şi celelalte cadre didactice. Prin tot ceea ce face, fiecare cadru didactic trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile din fişa postului şi să contribuie la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ.

Accesul cadrelor didactice în şcoală se face pe uşa din faţă cu ajutorul cartelei sau apeland la interfon.

În timpul orelor de curs, cadrelor didactice şi elevilor le este interzis să folosească telefoanele mobile. Activităţile didactice nu pot fi înregistrate decât cu aprobarea personalului didactic care desfăşoară activitatea respectivă.

În cazul unor situaţii deosebite sau a unor situaţii de boală sau imposibilitate de a ajunge la programul zilnic, cadrele didactice au obligaţia de a anunţa situaţia personală la secretariatul şcolii, pentru a se putea asigura suplinirea orelor sau supravegherea elevilor.

 

      Comisiile metodice ale învăţătorilor şi profesorilor care-şi desfăşoară activitatea în şcoala noastră sunt:

 1. Clasa I-responsabil: Mihalescu Laura
 2. Clasa a II-a-responsabil: Voroneanu Zorica
 3. Clasa a III-a-responsabil: Popa Georgeta
 4. Clasa a IV-a-responsabil: Fegher Doiniţa
 5. Limba romană-responsabil: Răileanu Sabina
 6. Matematică-responsabil: Jîjîe Gabriel
 7. Chimie, fizică, biologie-responsabil: Cantoriu Mariana
 8. Geografie, istorie, religie, cultură civică-responsabil: Cocuţi Lăcrămioara
 9. Limbi moderne-responsabil: Măntăluţă Dorina
 10. Educaţie tehnologică, plastică şi muzicală-responsabil: Enea Florica
 11. Educaţie fizică-responsabil: Dreţcanu Mihai

Comisiile diriginţilor şi responsabilii lor:

 1. Clasa a V-a-responsabil: Chiş Silvia
 2. Clasa a VI-a-responsabil: Ursache Liliana
 3. Clasa a VII-a-responsabil: Barbacaru Mihaela
 4. Clasa a VIII-a-resposabil: Antoche Mirela

B. Echipa cadrelor didactice de serviciu pe şcoală este formată zilnic din 8-12 cadre didactice, dimineaţa din învăţători (4-5), iar după amiaza din profesori (5-6). Echipele vor fi prezente la şcoală cu 30 de minute înainte de începerea programului de dimineaţă sau de după amiază. Fiecare echipă va îndeplini sarcinile din fişa postului profesorului de serviciu pe şcoală.

Coordonatorul fiecărei echipe va prezenta obligaţiile fiecărui membru al echipei pe perioada serviciului pe şcoală şi va semnala directorului orice eveniment sau situaţie deosebită care are loc în timpul serviciului şi va incheia un proces-verbal.

Graficul cu echipele de serviciu pe şcoală/zi este anexat prezentului regulament intern.

C. Secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Urmăreşte preluarea tuturor documentelor adresate şcolii (adrese,decizii ale IŞJ, comunicări, ordine ale M.E.C.T., fax-uri şi e-mail-uri ale diferitelor instituţii, O.N.G.-uri, sesizări ale părinţilor, cereri scrise pentru eliberarea unor acte de studiu etc.) pe care le înregistrează în Registrul de intrare-ieşire (nr. şi data în ordinea intrării în şcoală) prezentându-le directorului spre luare la cunoştinţă şi stabilirea responsabilităţilor;
 • Eliberează actele de studii, respectând Regulamentul actelor de studii, iar celorlalte documente sau răspunsuri la diferite solicitări după cum au fost înregistrate în Registrul de intrare-ieşire (nr. şi data în ordinea ieşirii din unitatea şcolară)
 • Asigură arhivarea documentelor şcolare conform precizărilor Nomenclatorului de arhivare a documentelor şcolare.

La secretariatul şcolii noastre lucrează două persoane:

Sorlescu Elena – secretar şef

Atomei Cristina- secretar

Fiecare dintre ele realizează sarcinile înscrise în fişele postului, întocmite anual.

Secretariatul are următorul program: 8, 00-19, 00

 

D. Şcoala noastră nu are contabilitate proprie; aparţine de Centul bugetar Liceul de artă „Ştefan Luchian”.

 

E. Serviciul administrativ îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Înregistrează bunurile aflate în administrare şi ia măsuri pentru păstrarea integrităţii acestora;
 • Anual, monitorizează activitatea de inventariere a bunurilor din patrimoniu şi face propuneri de casare a obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe a căror durată de folosinţă este depăşită;
 • Ia măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de igienă şi curăţenie în şcoală;
 • Instruieşte şi coordonează activitatea personalului din subordine: de întreţinere, de curăţenie şi de pază;
 • Urmăreşte efectuarea reparaţiilor în perioada vacanţelor şcolare şi asigură depozitarea corespunzătoare a mijloacelor de învăţământ,materialelor didactice, manualelor şcolare etc.

Serviciul administrativ este reprezentat de administratorul de patrimoniu Haivas Olga, care are o jumătate de normă. Programul acestuia este între orele 8,00-16,00, o zi da şi una nu.

Personalul de întreţinere are obligaţia să se prezinte la serviciu cu 10 minute înainte de începerea programului zilnic şi să îndeplinească atribuţiile din fişa postului.

Programul zilnic este: 7, 00-15, 00

 

Personalul de curăţenie are obligaţia să se prezinte la serviciu cu 10 minute înainte de începerea programului zilnic şi să îndeplinească atribuţiile din fişa postului.

Programul zilnic este:

Schimbul I: 6, 00-14, 00;

Schimbul II: 14, 00-22, 00.

 

F. Activitatea de pază se desfăşoară pe timp de noapte între orele: 18, 00-5, 00. Paznicii se vor prezenta la program cu 15 minute înainte de intrarea în schimb. Pe toată durata programului vor asigura paza şi securitatea instituţiei şi a personalului care-şi desfăşoară activitatea în unitate, ordinea şi curăţenia în perimetrul şcolii, precum şi alte sarcini stabilite de conducerea şcolii şi administratorul de patrimoniu.

Primirea şi predarea postului se face pe bază de proces-verbal, în care sunt înregistrate evenimentele care au loc în timpul serviciului. În situaţii deosebite (agresare fizică, pătrundere în spaţiul şcolar a unor persoane străine, prin efracţie, manifestarea unor atitudini şi comportamente violente de către unele persoane străine etc.), personalul de pază are obligaţia de a sesiza imediat conducerea şcolii şi, în funcţie de situaţie, de a solicita ajutor prin telefonul pentru situaţii de urgenţă-112.

 

4. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea muncii în instituţie:

 • Anual şi semestrial, personalul didactic şi auxiliar va fi instruit cu NTSM, de protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor în şedinţe ale Consiliului profesoral de către persoanele desemnate de către director prin decizii: Enea Florica şi Iacob Anca, iar personalul nedidactic, lunar, de către administratorul de patrimoniu, Haivas Olga. Cu aceste ocazii se vor completa fişele personale cu semnătura celor instruiţi.
 • Responsabilii cu sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi cu măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi apărare civilă vor monitoriza modul în care sunt respectate aceste norme în activitatea didactică, educativă, de secretariat, administrativă şi de pază de întregul personal al şcolii.
 • Responsabilii vor elabora documentele prevăzute de legislaţia în vigoare: Legea nr. 90/1996 republicată, cu privire la protecţia muncii, Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 • În activitatea zilnică, personalul nedidactic (de întreţinere şi de curăţenie) va respecta întocmai instrucţiunile privind efectuarea reparaţiilor, efectuarea curăţeniei în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, grupurile sanitare, sala de sport, evitând producerea de accidente propriei persoane sau a persoanelor aflate la locul de muncă, elevi, cadre didactice.
 • Orice situaţie de risc care pune în pericol integritatea fizică a persoanelor aflate la locul de muncă, sau a elevilor va fi adusă la cunoştinţa directorului şcolii de către cadrele didactice de serviciu pe şcoală sau de către administrator, imediat.

5. Reguli privind disciplina muncii:

 • Întregul personal al şcolii (inclusiv elevii) este obligat să folosească formule politicoase de adresare, elementare reguli de comportament civilizat, fiindu-i interzis cu desăvârşire utilizarea unui vocabular injurios, plin de violenţe verbale, un comportament violent; este interzisă prezentarea la serviciu după consumarea băuturilor alcoolice.
 • Prezenţa la şcoală trebuie să se facă cu 10 minute înainte de începerea activităţii şcolare sau a zilei de muncă.
 • Cadrele didactice de serviciu în cele două schimburi vor întocmi separat, zilnic, la terminarea serviciului, un proces-verbal, consemnând cele mai importante evenimente.
 • Personalul didactic va semna, zilnic, condica de prezenţă şi va completa subiectul lecţiilor, înainte de intrarea la ore, în caz contrar orele sunt considerate ca fiind neefectuate şi în consecinţă, neplătite.
 • Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va semna zilnic condica de prezenţă la venirea şi plecarea din şcoală.
 • Personalul de pază va întocmi procese-verbale înainte de terminarea serviciului, semnalând orice situaţie deosebită în caietul de procese-verbale.
 • Personalul nedidactic va purta echipamentul de protecţie în timpul efectuării serviciului.
 • Elevii trebuie să respecte prevederile ROFUIP, să folosească un limbaj şi comportament adecvat vârstei şi să respecte personalul şcolii, cadre didactice, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.
 • In şcoală este interzis accesul cu telefoane mobile elevilor, iar fumatul şi consumul de băuturi alcoolice este interzis tuturor.

6. Abateri disciplinare şi sancţiuni pentru personalul şcolii:

Neîndeplinirea unor atribuţii înscrise în fişa postului se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează după cum urmează:

 • Pentru cadrele didactice se vor aplica sancţiunile prevăzute în Statutul personalului didactic;
 • Pentru personalul nedidactic se vor aplica sancţiunile prevăzute de Codul Muncii;
 • Pentru elevi se vor aplica sancţiunile prevăzute de ROFUIP, pentru nerespectarea obligaţiilor de elev.

Sancţiunile vor fi aplicate după cercetarea presupuselor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7. Procedura de soluţionare a unor cereri, sesizări sau reclamaţii:

 • Orice salariat, elev sau părinte poate solicita, prin cerere scrisă, un drept prevăzut în legislaţia şcolară în vigoare, sau rezolvarea unei probleme cu care nu este de acord şi nu o poate accepta.
 • Orice salariat, elev sau părinte poate reclama o situaţie, un comportament care încalcă propria demnitate, sesizând verbal (în programul de audienţe) sau în scris conducerea şcolii.
 • Cererile vor fi soluţionate în termen de 48 de ore, de la depunerea solicitării la secretariatul şcolii.
 • Sesizările/reclamaţiile vor fi soluţionate, după o atentă cercetare, iar răspunsul va fi dat în termen de 30 zile, conform legislaţiei în vigoare.

8. Consiliul elevilor (C.E.) va funcţiona după regulamentul propriu elaborat sub îndrumarea directorului adjunct şi consilierului educativ, dezbătut şi aprobat, în unanimitate, de acest consiliu.

9. Consiliul reprezentativ al părinţilor (C.R.P.)

 • Este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. El s-a constituit în Asociaţia părinţilor din Şcoala nr.6 „Grigore Antipa”, Botoşani, cu personalitate juridică, conform cu reglementările în vigoare.
 • Asociaţia funcţionează după un regulament intern propriu, pe care-l elaborează, îl aprobă şi îl respectă în întreaga activitate, urmărind îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 52 din ROFUIP.
 • Fondurile băneşti colectate de la comitetele de părinţi precum şi cheltuielile vor fi înregistrate în procese-verbale şi formulare tip; plăţile şi deconturile se vor face potrivit normelor financiare. Personalul didactic şi elevii nu se implică în colectarea fondurilor.
 • Conducerea şcolii va asigura condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii comitetelor de părinţi  şi asociaţiei de părinţi.
 • Părinţii/vizitatorii pot avea acces pe ambele intrări, în funcţie de scopul vizitei: intrarea din faţă pentru secretariat/director, intrarea din spatele şcolii pentru învăţători sau diriginţi.

D I R E C T O R,

PROF. SIMION ABEL FĂNICĂ

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6

“GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI                                    ANEXĂ

ÎNDATORIRILE  ELEVILOR

 

                –Elevii şcolii noastre trebuie să îndeplinească îndatoririle  prevăzute în art.110-114 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborat în 2005. Pe lângă acestea Consiliul de administraţie din data de 26.10.2009 a hotărât:

-Elevii vor purta uniforma şcolii, fiind interzise alte ţinute, excepţie treningul în zilele cand au ore de educaţie fizică, machiajul, părul şi unghiile vopsite;

-Accesul şi ieşirea din şcoală este permis numai pe uşa din spatele şcolii;

-Elevii vor respecta normele de protecţia muncii pentru care sunt instruiţi la începutul fiecărui an şcolar;

-Elevii vor avea asupra lor, inclusiv sâmbăta carnetul de note şi papuci de schimb;

-Este interzis elevilor să iasă în pauze la cumpărături;

-In timpul orelor de educaţie fizică, laborator sau altor activităţi, bunurile elevilor vor fi supravegheate de către elevii de serviciu din clasă;

-Accesul elevilor în sală şi pe terenul de sport este permis numai fiind însoţiţi de către un cadru didactic, inclusiv sâmbăta şi duminica;

-Orele de pregătire suplimentară se vor desfăşura numai în sălile repartizate claselor respective;

-Este interzis ca elevii noştri să primească vizite ale unor persoane din afara şcolii, în timpul programului, decât în situaţii deosebite şi cu acordul elevilor/profesorilor de serviciu;

-Elevilor le este interzis jocul cu mingea în afara sălii sau terenului de sport amenajat;

-Este interzisă aruncarea gunoaielor şi ambalajelor în curtea şcolii şi în împrejurimi.

Este interzis ca elevii să introducă în şcoală telefoane mobile.

D I R E C T O R,

Prof. Simion Abel Fănică

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6

“GRIGORE ANTIPA”BOTOŞANI

SARCINI DE SERVICIU

                                PERSONAL DE INTREŢINERE SI CURĂŢENIE

 

                Personalul de întreţinere şi curăţenie are următoarele îndatoriri:

-asigură curăţenia  localului şcolii, a curţii şi a spaţiilor verzi

aparţinând şcolii, inclusiv trotuarului ce înconjoară curtea şcolii;

-îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar pe care le are în păstrare;

-îndeplineşte funcţia de curier sau paznic precum şi orice alte însărcinări primite din partea directorului sau administratorului;

-în perioada vacanţelor realizează împreună cu  muncitorii de la întreţinere lucrări de igienizare şi reaparaţii în vederea deschiderii în bune condiţii a anului şcolar sau a semestrelor şcolare;

-asigură securitatea intrărilor în şcoală conform graficului;

-execută şi alte sarcini trasate de conducerea şcolii.

D I R E C T O R,

Prof. Simion Abel Fănică


Despre bridges4future

This is a blog about Comenius Project 2009-2011 "Young - Bridges for the future".
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.